Winstdeling

Wat is winst?

Veel manieren van winstdeling zijn ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Verzekeringsmaatschappijen wilden klanten laten delen in de rente die ze kregen op hun beleggingen.

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend met een bepaalde rente, bijvoorbeeld 3 of 4%. Als wij de premie of koopsom met een lagere rente hadden berekend, dan was de premie of koopsom hoger geweest. Met de lagere premie heb je al rente ontvangen. Deze rente is gegarandeerd. Je hebt hier altijd recht op, ook als wij geen winst maken. Als in een jaar de renteopbrengst nog hoger is, dan kun je meedelen in de winst.

Historie

Het is mogelijk dat je je verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Reaal hebt afgesloten. Wij zijn een verzekeringsmaatschappij die is ontstaan uit fusies met andere verzekeraars. Bij het bepalen van de hoogte van eventuele winst, hebben we dan ook te maken met veel verschillende afspraken en voor­waarden uit het verleden. 

Hoogte winst op dit moment

Winst ontstaat als de renteopbrengst die de verzekeringsmaatschappij ontvangt, hoger is dan de rente die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft, omdat deze al in de premie of koopsom is verwerkt. In de periode dat veel winstdelende verzekeringen werden gesloten was de renteopbrengst veel hoger dan de renteopbrengst nu is. De verwachting was destijds dat de renteopbrengst in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is de renteopbrengst echter heel laag. Lager zelfs dan de benodigde rente van 3 of 4%. De meeste verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij.

Voorbeeldbe­rekeningen worden niet gehaald

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldbe­rekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winst­bedragen op de einddatum. Is dit voor jouw verzekering ook gebeurd? Mogelijk worden deze voorbeeldbe­rekeningen niet gehaald. Kun je daardoor op de einddatum niet je volledige hypotheek aflossen of dreigt er een tekort aan financiële middelen voor je oude dag? Vraag aan je financieel adviseur om advies.

Winstdeling door rendement van een beleggings­fonds of beleggingpool

Een manier die bedacht is om winst te verdelen is op basis van het rendement van een beleggings­fonds of beleggingspool. Bij deze vorm van winstdeling wordt voor het bepalen van de renteopbrengst die Reaal maakt gekeken naar het rendement van een beleggings­fonds of beleggingspool. In je voor­waarden lees je welk beleggings­fonds of welke beleggingspool hiervoor wordt gebruikt. Ook staat in je voor­waarden wat we precies met het rendement doen om de winstdeling voor je verzekering te berekenen. Bestaat het beleggings­fonds of de beleggingspool niet meer? Dan gebruiken we het rendement van een beleggings­fonds of beleggingspool dat het best te vergelijken is met het beleggings­fonds of de beleggingspool uit je voor­waarden. Wij kijken dan b.v. naar waar het beleggings­fonds of de beleggingspool in belegde.

Hoe berekenen we het winst­bedrag?

Met de spaarpremie die je betaalt of betaald hebt, bouw je een waarde op in je verzekering. Nadat is vastgesteld welk percentage aan winst is gemaakt, wordt dit percentage met deze waarde vermenigvuldigd . Dit doen we elk jaar. Met dit bedrag berekenen wij je winst.

Winst als premie voor uitkering bij overlijden

Keert je verzekering uit als de verzekerde overlijdt? Dan kan het zijn dat voor een deel van deze uitkering de premie die daarvoor nodig is niet d.m.v. de normale premie betaald wordt. De premie voor dit stukje verzekering wordt betaald uit de winst van de rest van je verzekering. De premie voor de uitkering bij overlijden wordt vermeld in je winstbrief. Of deze situatie op jouw verzekering van toepassing is zie je ook terug op je polis of in de voor­waarden.

Als de premie voor de uitkering bij overlijden niet meer betaald kan worden met de winst, ontstaat een tekort. Dit tekort wordt verrekend met de uitkering als je de verzekering vóór de einddatum beëindigd.

Wat doen wij met je winst?

Als de winst een negatief bedrag is wordt het tekort op je tekort­rekening met dit bedrag verhoogd. Je tekort­rekening wordt ieder jaar verhoogd met een rentevergoeding over het tekort. Je tekort­rekening wordt verlaagd door positieve winst­bedragen. Als de winst een positief bedrag is wordt eerst het eventuele tekort op je tekort­rekening verminderd. Zodra er geen tekort op de tekort­rekening meer is, wordt met het resterende bedrag je winstspaar­rekening verhoogd.

Je winstspaar­rekening gedraagt zich net zo als een spaar­rekening. De winst wordt er als bedrag opgezet en na een jaar wordt dit bedrag verhoogd met rente. In een volgend jaar kan er telkens een bedrag aan winst worden toegevoegd. Ieder jaar wordt over het totale bedrag op de winstspaar­rekening rente vergoed.

Het totale bedrag op de winstspaar­rekening wordt uitgekeerd zodra de verzekering stopt. Dit kan zijn op de einddatum of na het overlijden van de verzekerde. Als je zelf de verzekering stopt (afkoopt) dan wordt eerst gekeken of er nog een bedrag op de tekort­rekening staat. Het positieve verschil tussen 90% van het bedrag op je winstspaar­rekening en het tekort op je tekort­rekening wordt uitgekeerd. We keren de winst niet apart uit.