Vertrouwen is belangrijk in de relatie die wij met onze klanten aangaan. Wij weten dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik maken van ons vertrouwen door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventueel kwaadwillenden.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van Reaal (handelsnaam van SRLEV N.V. en Nationale-Nederlanden Schade­verzekering Maatschappij N.V.) om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • Geen juiste informatie geven.
 • Verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levens­verzekering.
 • Nota's vervalsen of bedragen op nota's aanpassen.
 • Meer claimen dan de werkelijke schade.
 • Een afgewezen schade nog een keer claimen.
 • Een schade in scène zetten.
 • Bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een straf­rechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken.

Wat doen wij tegen fraude

Om fraude te voorkomen

Wij screenen onze medewerkers. De medewerkers die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Ook kunnen ze conferenties op het gebied van fraude bijwonen. Daarnaast investeren wij in technologie. Wij willen hiermee voorkomen dat kwaadwillenden als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Daarom kan digitaal onderzoek onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.

Als wij fraude vermoeden

Als wij denken dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij hanteren hierbij de gedragsregels die hiervoor gelden, bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. Als daaruit blijkt dat er inderdaad gefraudeerd wordt, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Een verzekering opzeggen.
 • Afscheid nemen van de fraudeur door (al) zijn verzekeringen op te zeggen.
 • Het melden van fraude op een waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie Systeem). Hiermee waarschuwen we andere verzekeraars. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren.
 • Aangifte doen bij de politie.

Aangiftebeleid

In voorkomende gevallen kunnen wij besluiten om aangifte te doen bij Justitie. Welke maatregelen wij precies nemen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval. Om dit te bepalen houden we ons aan het Protocol van het Verbond van Verzekeraars. In het Protocol staat dat we onder andere rekening moeten houden met vragen als:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen.
 • Is er sprake van georganiseerde fraude; zijn er meer fraudeurs in het spel.
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude.
 • Juiste en volledige informatie.

Hoe informeren wij verzekerden die frauderen

Als uit onderzoek blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, krijgt de fraudeur schriftelijk bericht van onze beslissing en van de maatregelen die wij getroffen hebben. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement) en of er een registratie plaats gaat vinden.

Daarom

Via uw premie betaalt u - als betrouwbare klant - mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen wij niet. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Wat is Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert een databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland. In deze databank staan gegevens die voor verzekeraars belangrijk kunnen zijn. Onder strenge voor­waarden stelt de Stichting de gegevens die zij heeft opgeslagen beschikbaar aan bijvoorbeeld politie en justitie. Of aan de deelnemers van de Stichting zelf. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigd agenten en organisaties die door het bestuur zijn erkend. Natuurlijk stelt de Stichting de persoonsgegevens die zij beheert ook beschikbaar aan de betrokkene als een verzoek tot inzage wordt gedaan.