Athora Netherlands staat als geheel of met de merken Reaal en Zwitserleven al jaren in de top 3 van het VBDO-onderzoek naar duurzaam beleggen onder verzekeraars. In 2023 is Athora uitgeroepen tot meest duurzame verzekeraar door VBDO. En daar zijn wij trots op. Want elke maand vertrouwen onze klanten ons hun premie toe. Die premies beleggen wij. Natuurlijk om een mooi rendement te behalen. Maar dat is niet het enige, met die beleggingen dragen wij ook bij aan een mooiere wereld. Dat komt door ons verantwoorde beleggingsbeleid. Cardano Asset Management geeft namens Athora invulling aan het beleggingsbeleid.

De levens­verzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. gebruikt de merken en handelsnamen Reaal en Zwitserleven. In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Het vermogen van Athora Netherlands dat voor eigen rekening en risico belegd wordt, bedroeg eind 2023 in totaal € 33,3 miljard. Doelstelling van het beleggingsbeleid van Athora Netherlands is enerzijds om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en anderzijds om het surplus optimaal te beleggen, met als randvoor­waarde een optimale balans tussen risico en rendement. De beleggingsportefeuille was eind 2023 als volgt belegd:

 • 66% in vast­rentende waarden
 • 21% in aandelen en opties
 • 10% in hypotheken
 • 3% in vastgoed


50% van de vast­rentende portefeuille had een hoge krediet­waardigheid (A-rating of hoger). In de International Financial Reporting Standards IFRS-classificatie van aandelen zijn ook participaties in fondsen met beleggingen anders dan aandelen inbegrepen. In het Asset&Liability Management beleid en bij de bepaling van de marktgevoeligheden wordt hiermee rekening gehouden.

Meer over de beleggingen van Athora Netherlands, de krediet­waardigheid en de Solvabiliteit lees je in het Solvency Financial Condition Report 2023.

De solvabiliteit van de verzekeraar is gevoelig voor veranderingen in de krediet­risico-opslagen en voor renteveranderingen. Solvabiliteit is een maatstaf voor de mate waarin een onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Athora Netherlands berekent de solvabiliteit onder Solvency II volgens de standaardformule. De Solvency II eind 2023 bedraagt 206%.

Het risico van veranderingen in krediet­risico-opslagen en rente wordt samen ook wel markt­risico genoemd. Athora Netherlands definieert het markt­risico als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen van activa, verplichtingen en financiële instrumenten.

In 2023, als onderdeel van de strategie van Athora Netherlands om winstgevende groei te realiseren, bleef Athora Netherlands gericht op het verbeteren van operational capital generation. Bijvoorbeeld door het geleidelijk herbalanceren binnen risico categorieën om een toename van beleggingsopbrengsten te realiseren.

Hoewel het risicoprofiel is toegenomen, is de gemiddelde krediet kwaliteit, waarbij 50% van de obligaties een rating heeft van A of hoger, van degelijk niveau. Het overgrote deel van de positie in overheidsschulden van de verzekeringsactiviteiten betreft nog altijd Duitsland en Nederland.

Binnen het ALM-beleid (Asset Liability Management) worden markt-, tegenpartij- en liquiditeits­risico beheerst. Vertrekpunt voor het ALM-beleid is de ALM-studie die jaarlijks wordt uitgevoerd. In de ALM-studie wordt een balans gezocht tussen risico en rendement binnen de randvoor­waarden van solvabiliteit en wet- en regelgeving. Op basis van deze ALM-studie wordt een Strategic Asset Allocation (SAA) gedefinieerd. Daaruit worden concrete beleggingsacties vertaald naar beleggingsplan en beleggingsmandaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de risicolimieten vanuit de Risk Appetite Statements (RAS), de solvabiliteit, de fiscale positie en de lange termijn risico exposure. Om het risico te spreiden wordt het risicobudget gespreid over verschillende risk drivers/asset categorieën/sectoren en namen.

Bij het vaststellen van de uiteindelijke SAA is er expliciete focus op de beschikbaarheid van voldoende kennis over de segmenten waarin wordt belegd. De beleggingen worden gedaan in lijn met het prudent person principle en in het belang van de verzekeringnemers. Dit prudent person principle is onderdeel van het ALM-beleid. Er wordt alleen belegd in activa en instrumenten waarvan de risico’s goed worden onderkend, gemeten, bewaakt, beheerd, beheerst en gerapporteerd.

Nagenoeg alle beleggingen van de bedrijfsonderdelen van Athora en van de beleggings­fondsen van deze bedrijfsonderdelen voldoen aan zogenoemde ESG-criteria, ethische criteria op het gebied van milieu (Environment), sociaal beleid (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). ESG-criteria worden zowel gebruikt voor de uitsluiting van bepaalde beleggingen, het aangaan van een constructieve dialoog met bedrijven als voor het stembeleid. Reaal onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

Cardano Asset Management ("Cardano") stemt namens haar klanten en in lijn met haar mandaat op aandeelhoudersvergaderingen. Een klein deel van het vermogens­beheer, circa 6%, besteedt Cardano uit aan gespecialiseerde externe beheerders. Bij haar keuzes wegen criteria voor verantwoord beleggen z­waar mee. Zo nodig wordt hierover met de externe beheerder gesproken of onderhandeld. Sinds 2006 onderschrijft Cardano (v/h ACTIAM) de richtlijnen van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). De ruim 1200 aangesloten financiële organisaties onderschrijven dat milieu-, sociale en bestuurlijke factoren invloed hebben op het beleggingsbeleid en dat het belangrijk is deze factoren te integreren in het beleggingsproces.

Om verantwoorde beleggingsbeginselen in de praktijk te brengen zijn onderzoek, stembeleid en een proactieve dialoog met ondernemingen (engagement) essentieel, omdat dit manieren zijn om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 2.000 aandelen- en obligatietitels uit voornamelijk ontwikkelde regio's van de wereld. Periodiek wordt de lijst van uitgesloten bedrijven herzien.

Raadpleeg de actuele lijst met uitgesloten bedrijven. Hierbij gaat het om bedrijven die de Fundamentele Beleggingsbeginselen duidelijk schenden en waarbij verbetering niet mogelijk is of niet is te verwachten. Ook voor beleggingen in staatsobligaties hanteert Cardano ESG-criteria. Landen worden getoetst via instrumenten van supranationale organisaties als het World Economic Forum of de Verenigde Naties. Vanwege een sterke focus op de Eurozone hebben de beperkingen een beperkte impact op het daadwerkelijke beleggingsbeleid. Het onderzoek van de PRI is op aanvraag beschikbaar.

In 2013 scherpte ACTIAM (sinds 1-6-2023 werkend onde de naam Cardano Asset Management) haar fundamentele beleggingsbeginselen aan. Alle onderdelen van de beginselen werden formeel in lijn gebracht met de tien principes van het United Nations Global Compact, dat zich richt op mensen­rechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Ook werden verwijzingen naar verdragen en richtlijnen aangepast om tegemoet te komen aan de verwachtingen van belanghebbenden, waaronder de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het aantal formeel uitgesloten wapenproducenten werd uitgebreid op grond van een wettelijk beleggingsverbod op clustermunitie dat begin 2013 van kracht werd. Hoewel het wapenbeleid in de geest en uitvoering al volgens de nieuwe wetgeving functioneerde, werd het in de letter aangescherpt.

ACTIAM introduceerde ESG -beleid voor de farmaceutische sector. Bedrijven in deze sector worden nu onder meer gescreend op onethische marketingpraktijken en corruptie, milieuaspecten, productkwaliteit en -veiligheid en het uitbesteden van klinische proeven.

In mei 2017 verscherpte ACTIAM haar fundamentele beleggingsbeginselen nog verder aan door het uitsluiten van beleggingen in tabak, adult entertainment en/of gokken. In navolging van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geeft ACTIAM hiermee verdere invulling aan de sociaal maatschappelijke thema's binnen het verantwoorde beleggingsproces.

In mei 2019 heeft ACTIAM haar fundamentele beleggingsbeginselen nog verder aangescherpt door introductie van het nieuwe duurzaamheidsraamwerk met daarin het onderscheid tussen onacceptabel gedrag, non-adaptief gedrag, risicovol gedrag, adaptief gedrag en impactvol gedrag. Ook heeft ACTIAM duurzaamheidsdrijfveren geïntroduceerd op basis waarvan ACTIAM bedrijven voortaan zal screenen. En er zijn een aantal kleine aanscherpingen/wijzigingen in het beleid van ACTIAM doorgevoerd zoals: uitsluiting van e-sigaret, verdere aanscherping van het beleid rondom tabak, adult entertainment en/of gokken waarbij naast producenten ook retailers, aanbieders en distributeurs van deze activiteiten zijn uitgesloten. Ook heeft ACTIAM het beleid rondom herstel en verhaal, zoals wordt gevraagd vanuit de OECD guidelines, geformaliseerd.

Cardano Asset Management ("Cardano") hanteert een allesomvattende en doelgerichte aanpak als het gaat om actief aandeelhouderschap. Cardano stemt namens Reaal op alle aandeelhoudersvergaderingen. De voorstellen van het bestuur van een onderneming, die op aandeelhoudersvergaderingen in stemming worden gebracht, worden getoetst aan richtlijnen op het gebied van corporate governance. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationale 'best practice' criteria, zoals door het gezaghebbende International Corporate Governance Network uitgebracht, op specifieke landencodes en op de eigen fundamentele beleggingsbeginselen. Bij ernstig tekortschieten zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen een voorstel van het management te stemmen of een aandeelhoudersresolutie te ondersteunen Daarnaast gaat Cardano namens Reaal een constructieve dialoog (engagement) aan met bedrijven die de fundamentele beleggingsbeginselen niet naleven, maar waarvan verwacht wordt dat zij openstaan voor verbeteringen in beleid en prestaties. Daarbij kan gekozen worden voor individuele gesprekken met het senior management of voor platforms waar met verschillende aandeelhouders wordt samengewerkt. Cardano houdt voor Reaal een actueel overzicht bij van de lopende Engagements.

Hieronder bij Code Corporate Governance (Code Tabaksblat) doet Reaal verslag van het door haar uitgeoefende stembeleid en welke dialogen we met bedrijven zijn aangegaan.

De Nederlandse Code Corporate Governance (artikel 5:86 Wft) gaat over 'behoorlijk bestuur' en kan gezien worden als een gedragscode. Het toepassen van de code leidt tot transparant en integer ondernemingsbestuur. De code, ook wel bekend onder Code Tabaksblat, verlangt van institutionele beleggers onder andere een beleid te ontwikkelen voor het gebruik maken van hun stem­recht op aandelen. Ook wordt verlangd dit stembeleid en de uitvoering van het beleid op de website en/of in het jaarverslag te publiceren. Hieronder geeft Reaal uitvoering aan die publicatieplicht:

Reaal oefent haar invloedsfeer als volgt uit:

 • Cardano Asset Management ("Cardano") stemt namens Reaal volgens het stembeleid van Cardano.
 • Namens Reaal gaat Cardano in gesprek met bedrijven die de fundamentele beleggingsbeginselen niet naleven. Dat is onderdeel van de ESG aanpak. Elk kwartaal publiceren we op deze plek een ESG verslag over alle beleggingen van Cardano. Met de voortgang van de engagements, hoe gestemd is en overige relevante informatie.
 • Stemmen op de aandeelhouders vergaderingen van beleggings­fondsen waarin Reaal belegt voor eigen rekening en risico of voor beleggings­verzekeringen (Investment for account of policyholders).
  Gelieerde fondsen
  Reaal stemt op de aandeelhouders vergaderingen van de ASN Beleggings­fondsen N.V. de Zwitserleven Beleggings­fondsen, de Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen en de vergaderingen van Cardano Investment Funds I (voorheen ACTIAM Duurzaam Aandelenfondsen). In deze groepen belegt Reaal voor haar verzekeringsnemers veelal vanaf oprichting van de fondsen of rechtsvoorgangers van die fondsen. Bekijk het stembeleid van de fonds­beheerders.
  Overige beleggings­fondsen
  Indien het beursgenoteerde beleggings­fondsen zijn, gaat Reaal stemmen als het belang van Reaal inclusief het belang via beleggings­verzekeringen in het fonds groter is dan € 10 miljoen of indien de agenda van de aandeelhoudersvergadering daar aanleiding voor geeft. Bij niet-beursgenoteerde beleggings­fondsen gaat Reaal stemmen als Reaal een belang heeft van 10 procent of meer van het totale belegd vermogen of het belang van Reaal groter is dan € 10 miljoen.

 

Lees de stemrapportage fondsen om te weten te komen hoe Reaal heeft gestemd op aandeelhoudersvergaderingen van gelieerde en overige beleggings­fondsen.