Winstdeling

Wat is winst?

Veel manieren van winstdeling zijn ontstaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Verzekeringsmaatschappijen wilden klanten laten delen in de rente die ze kregen op hun beleggingen.

Bij het afsluiten van je verzekering is de premie berekend met een bepaalde rente, bijvoorbeeld 3 of 4%. Als wij de premie of koopsom met een lagere rente hadden berekend, dan was de premie of koopsom hoger geweest. Met de lagere premie heb je al rente ontvangen. Deze rente is gegarandeerd. Je hebt hier altijd recht op, ook als wij geen winst maken. Als in een jaar de renteopbrengst nog hoger is, dan kun je meedelen in de winst.

Historie

Het is mogelijk dat je je verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan Reaal hebt afgesloten. Wij zijn een verzekeringsmaatschappij die is ontstaan uit fusies met andere verzekeraars. Bij het bepalen van de hoogte van eventuele winst, hebben we dan ook te maken met veel verschillende afspraken en voor­waarden uit het verleden. 

Hoogte winst op dit moment

Winst ontstaat als de renteopbrengst die de verzekeringsmaatschappij ontvangt, hoger is dan de rente die de verzekeringsmaatschappij nodig heeft, omdat deze al in de premie of koopsom is verwerkt. In de periode dat veel winstdelende verzekeringen werden gesloten was de renteopbrengst veel hoger dan de renteopbrengst nu is. De verwachting was destijds dat de renteopbrengst in de toekomst ook hoog zou zijn. Op dit moment is de renteopbrengst echter heel laag. Lager zelfs dan de benodigde rente van 3 of 4%. De meeste verzekeringen krijgen er op dit moment dan ook geen winst meer bij.

Voorbeeldbe­rekeningen worden niet gehaald

Bij het afsluiten van een verzekering zijn vaak voorbeeldbe­rekeningen gemaakt van het verzekerde bedrag verhoogd met winst­bedragen op de einddatum. Is dit voor jouw verzekering ook gebeurd? Mogelijk worden deze voorbeeldbe­rekeningen niet gehaald. Kun je daardoor op de einddatum niet je volledige hypotheek aflossen of dreigt er een tekort aan financiële middelen voor je oude dag? Vraag aan je financieel adviseur om advies.

Maatschappijwinstdeling

Een manier die in de jaren '70 bedacht is om winst te verdelen, is maatschappijwinstdeling. Bij maatschappijwinstdeling bepaalt de verzekeringsmaatschappij welk deel van de winst aan de mensen met een verzekering wordt gegeven.

Niet alle verzekeringen hebben recht op winstdeling

Dat geldt bijvoorbeeld voor spaarhypotheken, want daarvoor vergoeden wij dezelfde rente als de klant voor zijn hypotheek betaalt. De rente die we voor deze verzekeringen betalen, is dus niet beschikbaar voor maatschappijwinstdeling. Datzelfde geldt bij beleggings­verzekeringen. Daar krijgt de klant van de beleggings­verzekering de opbrengst uit beleggingen. Deze opbrengst is niet meer beschikbaar voor maatschappijwinstdeling.

Hoe gaat Reaal om met maatschappijwinstdeling?

Reaal belegt de premies in een pakket met beleggingen met een laag risico, bijvoorbeeld obligaties en staatsleningen. De renteopbrengst van dit pakket met beleggingen is de basis voor maatschappijwinstdeling.

Hoe berekenen we het winst­bedrag?

Ieder jaar stellen wij het ‘basiswinst­percentage’ vast. Dit percentage is afhankelijk van het rendement wat wij hebben behaald met de beleggingen op bijvoorbeeld staatsleningen en obligaties. Dit percentage verminderen wij met de reken­rente van je verzekering. Is de uitkomst van de som groter dan 0? Dan verhogen wij vervolgens dit winst­percentage. Hoe dit werkt leggen we hieronder uit.


Voor iedere verstreken periode van drie jaar wordt het winst­percentage verhoogd met 25% van het basiswinst­percentage. Na 6 jaar is de verhoging dus 50% en is het winst­percentage gelijk aan 150% van het basiswinst­percentage. Het maximale winst­percentage is gelijk aan 400% van het basiswinst­percentage. Dit maximum wordt na 36 jaar bereikt.


Stel er is nu 15 jaar van de looptijd verstreken. Dat zijn vijf perioden van drie jaar. Het basiswinst­percentage is door ons vastgesteld op 0,1%. Dan verhogen wij het basiswinst­percentage van 0,1% met 125%. Het winst­percentage is hierdoor gelijk aan 225% van het basiswinst­percentage. Dat betekent dat het winst­percentage 0,225% is. Bij een verzekerd bedrag van € 10.000 is de winstbijschrijving voor dat jaar € 22,50.

Wat doen wij met je winst?

Met de winst verhogen wij je verzekerd bedrag. De winst kan niet apart uitgekeerd worden. De verhoging van je verzekerd bedrag wordt op hetzelfde moment en onder dezelfde voor-waarden uitgekeerd als je verzekerd bedrag. Wordt er geen winst gemaakt voor uw verzekering? Dan blijft de eerder toegekende winst wel gegarandeerd, net als uw verzekerd kapitaal. Wanneer de uitkering plaatsvindt, kun je lezen op je polis. Het is bijvoorbeeld op de einddatum van je verzekering of na het overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering.